ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN VAN GLOBER B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  Arnhem

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden van Glober B.V. zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot verkoop en vervaardiging en/of levering van zaken en het verlenen van diensten.
 2. Eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk met Glober B.V. anders is overeengekomen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Glober B.V. en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

Artikel 3 Prijzen

 1. De prijzen van Glober B.V. zijn in Euro’s en af fabriek, exclusief omzetbelasting en zonder aftrek of korting, tenzij anders is overeengekomen;
 2. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen;
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van de materialen, grondstoffen of halffabricaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vracht en expeditiekosten, assurantiepremies, invoerrechten, omzetbelasting en ander heffingen of belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de zaken of diensten mede bepalen, zowel in binnen- en buitenland, een wijziging ondergaan, is Glober B.V. gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen;
 4. Glober B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat een opdracht schriftelijk is bevestigd of aan de opdracht uitvoering is gegeven.
 2. Een overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig is bevonden.
 3. Indien in de uitvoering van een opdracht, nadat de opdracht is verstrekt, alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk te worden afgestemd met Glober B.V.. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Glober B.V. behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
 5. Wijzigingen in een verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door Glober B.V. wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Glober B.V. geen verantwoordelijkheid.

Artikel 5 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak  aan andere dan aan Glober B.V. toerekenbaar is.
 2. Indien Glober B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Glober B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Glober B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Glober B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Glober B.V. voert de werkzaamheden uit, waarbij overigens de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen, op grond van de ter beschikking gestelde en relevante gegevens welke redelijkerwijs aan Glober B.V. bekend kunnen zijn. Indien door of namens de opdrachtgever opzettelijk, per ongeluk of op andere wijze wordt verzuimd bepaalde gegevens aan Glober B.V. door te geven komt dit voor risico van de opdrachtgever. Glober B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit dit verzuim. Glober B.V. heeft te allen tijde slechts een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatverplichting.
 2. Glober B.V. bepaalt de wijze waarop aan de uitvoering van de opdracht dient te worden uitgevoerd. Glober B.V. heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
 3. Glober B.V. is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij Glober B.V. in dienst zijnde derden, indien dit volgens Glober B.V. een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
 4. Glober B.V. verbindt zich om de zaken behoorlijk te verpakken, tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet, en op een zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat zullen bereiken. De opdrachtgever zorgt voor een gebruikelijke transportverzekering.
 5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de producten, indien noodzakelijk en uitsluitend ter beoordeling van Glober B.V., voorzien worden van een verpakking, waarin de producten gebruikelijk worden verhandeld.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de opdrachtgever, neemt Glober B.V. geen verpakkingen terug.
 7. Glober B.V. staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Glober B.V. kenbaar is gemaakt.
 8. Bij annulering van de overeenkomst, ongeacht de reden, is de opdrachtgever aan Glober B.V. 25% van het bedrag van de aankoop of van de te leveren diensten verschuldigd. Dit onverminderd het recht van Glober B.V. om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. Stempels, matrijzen, modellen of gereedschappen welke speciaal voor een opdracht door Glober B.V. worden vervaardigd, blijven eigendom van Glober B.V.. Bij het voortijdig afbreken van een order door de opdrachtgever komen de kosten voor het vervaardigen van stempels, matrijzen, modellen en gereedschappen ten volle voor rekening van de opdrachtgever. Deze stempels,
  matrijzen, modellen of gereedschappen worden opgezet voor een bepaalde in omvang schriftelijk tussen partijen vast te leggen totaalserie.
 9. Bij het overschrijden van de totaalserie zullen opnieuw dan te maken kosten voor het vervaardigen van stempels, matrijzen, modellen en gereedschappen verschuldigd zijn. Wanneer gedurende zes maanden na levering van de laatste order of van het laatste gedeelte daarvan op een bepaald artikel door Glober B.V. geen orders op dat artikel meer zijn ontvangen heeft Glober B.V. het recht de stempels, matrijzen, modellen en gereedschappen te vernietigen, zonder de opdrachtgever daarvan bericht te zenden.

Artikel 7 Informatie- en medewerkingsplicht opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens welke Glober B.V. redelijkerwijs nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de door Glober B.V. gewenste vorm in het bezit komen van Glober B.V.. Tevens verschaft de opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
 2. Glober B.V. heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.
 3. De opdrachtgever is gehouden om de schade die Glober B.V. door deze vertragingen lijdt te vergoeden.

Artikel 8 Opslag

Ingeval gereed zijnde goederen door oorzaken, buiten de wil van Glober B.V., niet naar de plaats van de bestemming kunnen worden vervoerd, is Glober B.V. gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen, als had de levering plaatsgevonden.

Artikel 9 Verzekering en aansprakelijkheid voor zaken van derden

Alle materialen, halffabricaten en gerede producten, deel uitmakende van een loonopdracht en eigendom van de opdrachtgever, dan wel van derden welke op verzoek van de opdrachtgever aangeleverd zijn, zijn gedurende de periode, dat zij zich in het bedrijf van Glober B.V. bevinden, niet vanwege Glober B.V. verzekerd.

Zij worden slechts in ontvangst genomen onder uitdrukkelijk beding dat Glober B.V. geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, brand of andere schade en dat de opdrachtgever Glober B.V. vrijwaart tegen iedere aansprakelijkheid terzake jegens derden.

 Artikel 10 Zekerheidsstelling

 1. Glober B.V. is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen;
 2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt gegeven dan wel de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, heeft Glober B.V. het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk tussentijds te ontbinden, onverminderd de aan Glober B.V. alsdan toekomende rechten op betaling
  van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens
  verrichte werkzaamheden, gedane leveringen, geleden schade en gemaakte kosten.

Artikel 11 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Glober B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Glober B.V. aangegeven. Glober B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist. Na 14 dagen is wettelijke rente verschuldigd.
 3. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Glober B.V. heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Glober B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Glober B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Glober B.V. verschuldigde.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst voldoet, op diens zaken/goederen beslag gelegd wordt, surséance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Glober B.V. verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling, ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken met betrekking tot de betaling, terstond opeisbaar.
 2. In de onder lid 1 bedoelde gevallen heeft Glober B.V. het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Glober B.V., zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulk zonder enige gehoudenheid aan de zijde van  Glober B.V. tot betaling van welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever.
 3. Wanneer Glober B.V. genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is Glober B.V. gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de hieraan verbonden kosten, welke op 10% van de het te incasseren bedrag wordt gesteld.

 Artikel 13 Retentierecht

Glober B.V. is gerechtigd om zaken die Glober B.V. van en voor de opdrachtgever onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Glober B.V. gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door Glober B.V. geleverde zaken of te leveren zaken blijven eigendom van Glober B.V., totdat de opdrachtgever alle facturen heeft voldaan.
 2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij Glober B.V. blijft berusten, conform het bepaalde in lid 1, is de opdrachtgever, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
 3. In het geval de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Glober B.V. niet nakomt is hij verplicht de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever of bij derden die de zaak voor de opdrachtgever houden of op eerste verzoek, af te geven aan Glober B.V..

Artikel 15 Overmacht

 1. Glober B.V. is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Glober B.V. verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege. Indien leveranciers bij wie wij de verkochte zaken dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld niet of niet tijdig aan Glober B.V. hebben geleverd, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
 2. Zodra onder lid 1 genoemde omstandigheid zich voordoet zal Glober B.V. daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.
 3. Indien nakoming door Glober B.V. tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 4. In geval van een blijvende overmachtssituatie zal na ontvangst van de onder lid 2 bedoelde mededeling de overeenkomst, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, geacht ontbonden te zijn. Hetzelfde geldt wanneer de nakoming door Glober B.V. slechts tijdelijk onmogelijk is doch naar verwachting langer zal duren dan  3 maanden. Er bestaat in deze gevallen geen verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Indien Glober B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Glober B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Glober B.V.  is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Glober B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Glober B.V. beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Glober B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Glober B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Glober B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Glober B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Glober B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Glober B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 9. Glober B.V. is niet aansprakelijk voor de hoedanigheid van de door hem geleverde (al of niet vervaardigde) verpakkingsmiddelen, noch voor de steriliteit en de toxiciteit hiervan; voor de wijze van verpakken en de wijze waarop opdrachtgever of een andere gebruiker de betreffende verpakkingsmaterialen gebruikt is
 10. Door in ontvangstname van de (verpakte) zaken, zonder voorbehoud vervallen alle aanspraken jegens Glober B.V. wegens gedeeltelijke niet-aflevering of schade, tenzij deze schade uitwendig niet waarneembaar was. Mits uiterlijk op de derde werkdag na de in ontvangstname aard en omvang van de schade aan Glober B.V. is gemeld.
 11. In geval van uitlenen of ter beschikking stellen van werknemers door Glober B.V., is de opdrachtgever gehouden Glober B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van deze werknemers uit hoofde van arbeidsongevallen welke in het kader van uitlening/ter beschikkingstelling buiten de terreinen van Glober B.V. plaatsvinden alsook terzake van alle aanspraken en vorderingen van derden uit hoofde van fouten welke deze ondergeschikten in het kader van de uitlening/ter beschikkingstelling begaan. 

Artikel 17 Klachten

 1. Indien een klacht van een opdrachtgever, zulks met inachtneming van deze voorwaarden, gegrond blijkt te zijn, zal Glober B.V. zorgdragen, ter keuze aan Glober B.V., voor vervanging van de zaken of verrichte werkzaamheden dan wel een geldelijke vergoeding.
 2. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende 8 dagen na factuurdatum worden ingediend.
 3. Het onder 1 bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden. Er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.
 4. Retourzendingen worden alleen na schriftelijke akkoordbevestiging van Glober B.V. franco huis geaccepteerd. Indien een klacht ongegrond is, komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Glober B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.
 5. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

 Artikel 18 Verjaring

Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderwerpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 19  Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Glober B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Glober B.V. kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Glober B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Glober B.V., de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Glober B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld dochniet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.
 4. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Glober B.V. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Glober B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Glober B.V. in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient Glober B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Glober B.V. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van Glober B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Glober B.V.te retourneren en de eigendom daarover aan Glober B.V. te verschaffen, tenzij Glober B.V. anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Glober B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Glober B.V. en de door Glober B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 20 Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem.